Książki o prawie spadkowym

 
Tytuł:Książki o prawie spadkowym
Url:https://spadkowe.e-pismoprocesowe.pl
Opis: 
 Prawo spadkowe normuje skutki legislacyjne śmierci osoby fizycznej. Śmierć podmiotu, któremu przysługiwało określone prawo, z reguły nie pociąga za sobą wygaśnięcia tego prawa. Istniejące w chwili śmierci osoby fizycznej stosunki cywilnoprawne zarówno z reguły nie wygasają, lecz przechodzą na inne podmioty. Kwestie z tym spojone normowane są przepisami prawa spadkowego. Z uwagi na przedmiot regulacji przepisy prawa spadkowego mają z reguły istota bezwzględnie obowiązujący (ius cogens).

 

This template downloaded form free website templates